Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Úvod / Profil

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu.

Zamestnáva viac ako 2000 ľudí,  denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 523,347 km vodovodnej siete a viac ako 2 851,470 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia.

Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť.

Kvalitnou prácou sa VVS, a.s. každý deň podpisuje pod slogan spoločnosti:  Prinášame Vám to najcennejšie...

 

Predmet podnikania spoločnosti:

- výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody,
- vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV, ako aj pre iné organizácie,
- správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadných vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku,
- vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov,
- vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového fondu a rekreačných zariadení podniku,
- zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií,
- zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizáci
- zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť,
- nákup a predaj vodárenskej technológie,
- projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu,
- montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu,
- výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla,
- nakladanie s odpadom:
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo žúmp.
- čistenie odpadových vôd,
- spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz,
- prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd,
- skladovanie kalu z úpravy vody,
- odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom,
- zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu,
- vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov.