Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Elektronické zasielanie dokumentov

 

Táto bezplatná služba je určená pre všetkých obchodných partnerov VVS, a.s. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

• požiadať o službu osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre s platným dokladom totožnosti,
• uviesť kontaktnú e-mailovú adresu,
• podpísať zmluvu o elektronickom zasielaní dokumentov,
• predložiť plnú moc súvisiacu s podpisom zmluvy o elektronickom zasielaní dokumentov v prípadoch, ak napr. o službu požiada organizácia, ktorá má viacero prevádzok/organizačných zložiek v rámci pôsobnosti VVS, a.s.


Zasielanie faktúr za vodné a stočné je možné vo formáte PDF, príp. aj XML (príručka pre odberateľa - XML).