Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Čisté obce

 

 

 


VVS, a.s. má právo nerealizovať vývoz žúmp z dôvodu nevyhovujúcich technických a prevádzkových podmienok v prípade:

a)   ak je vzdialenosť žumpy od prístupovej cesty viac ako 10 m, resp. 15 m podľa typu vozidla, ktorým disponuje VVS, a.s.;
b)   ak sa v žumpe z dôvodu dlhodobého nevyprázdňovania nachádza zahustený kal;
c)   ak nie je umožnený prístup vozidla do dvora alebo ak zákazník pri prijímaní objednávky nepotvrdil súhlas so vstupom vozidla na pozemok;
d)   ak zákazník nepodal správne informácie o objeme odpadovej vody v žumpe, resp. ak objem žumpy je viac ako 11 m3;
e)   ak zákazník poskytol VVS, a.s. informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou zistenou pri realizácii vývozu.

V prípade, že sa pri realizácii vývozu zistia odlišné skutočnosti ako sú uvedené v objednávke alebo skutočnosti uvedené v bodoch a) až e), pričom sa zrealizuje výjazd avšak nezrealizuje vývoz, odberateľovi má VVS a.s. právo fakturovať poskytnutie danej služby v zmysle cenníkov VVS a.s.

Vývoz obsahu domových žúmp - Projekt Čisté obce – cena v EUR s DPH

Vývoz obsahu domových žúmp - projekt Čisté obce Cena v EUR s DPH
do 5 km 31,00
od 6 do 15 km 38,00
od 16 do 25 km 45,00
od 26 do 35 km 48,00
od 36 do 45 km 51,00
od 46 do 60 km 53,00
od 61 km 55,00

Vzdialenosti obcí a sadzby

Zákonná povinnosť pre vývozy žúmp

Cena je platná pre kategóriu odberateľov: domácnosti
V cene je zhrnutá doprava, výkon vozidla a likvidovaný obsah žumpy na 1 vývoz.
VVS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia počtu km a príslušnej ČOV pre realizáciu vývozu.
Počet km sa stanovuje ako vzdialenosť od ČOV k miestu vývozu a späť.
VVS, a.s. Vám zároveň ponúka možnosť pravidelných vývozov vo Vami stanovených intervaloch formou rámcovej objednávky.
Ponúkaná služba sa realizuje vozidlami, ktoré umožňujú vývoz obsahu žúmp maximálne v objeme 5 m3, resp. 11 m3
(v závislosti od typu vozidla, ktorým disponuje realizátor/príslušný závod VVS, a.s.).
Objednávka


Upozornenie:
VVS, a.s. realizuje posledný vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu čisté obce, ak o túto službu obchodný partner požiadal najneskôr v čase podania žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Projekt Čisté obce

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vás informovať, že vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu Čisté obce realizuje VVS, a.s. len v obciach, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. V obciach, kde VVS, a.s. prevádzkuje verejnú kanalizáciu, túto službu poskytujeme v cenách v súlade s platnými cenníkmi VVS a.s.:
Metodické pokyny
Výroba, distribúcia, dodávka pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd
Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou
Výkony dopravy