Mediálne centrum - Aktuality - K zmene v riadiacej funkcii VVS, a.s. dochádza prvýkrát v jej histórii

K zmene v riadiacej funkcii VVS, a.s. dochádza prvýkrát v jej histórii

Publikované 31.05.2022

Ing. Stanislav Prcúch: „Je to výzva a zároveň obrovská zodpovednosť“

Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.), ktoré sa konalo 1. marca 2022, prijalo zmeny týkajúce sa vedenia spoločnosti. Po 19-ich rokoch sa Ing. Stanislav Hreha, PhD. vzdal  funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VVS, a.s. a akcionári ho zvolili do dozornej rady. Po tejto zmene sa jednou z priorít stala dôkladná a zodpovedná príprava výberu nového generálneho riaditeľa VVS, a.s., ktorá je strategickým podnikom na Východnom Slovensku. Z výberového procesu vyšiel ako najvhodnejší kandidát Ing. Stanislav Prcúch, pôsobiaci na poste riaditeľa Závodu Rožňava od roku 2005. Na zasadnutí predstavenstva VVS, a.s bol do funkcie generálneho riaditeľa zvolený 16.5.2022.

Ing. Stanislav Prcúch je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach.

Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pôsobíte od roku 2005, čo je v súčasnosti, keď je badateľná vysoká fluktuácia na pracovnom trhu, naozaj dlhá doba. Čo Vás presvedčilo uchádzať sa vo výberovom konaní o funkciu generálneho riaditeľa VVS, a.s.?
Po 17-ich rokoch som zvážil, že na poste riaditeľa závodu som už dosť dlho a do  riešení pracovných povinností je potrebné opäť vniesť dynamiku, ktorá je motivujúca a posúva vás. Preto keď prišla táto výzva, bral som to do určitej miery ako svoju povinnosť, pokúsiť sa na tak dôležitom poste prevziať štafetový kolík a pustiť sa na cestu nielen udržania, ale aj rozvoja takej významnej, strategickej spoločnosti. S rešpektom a maximálnym využitím svojich dlhoročných skúseností s riadením jedného z jej závodov. To bol teda hlavný stimul, ktorý ma motivoval k rozhodnutiu urobiť takýto zásadný krok. Považujem za veľkú výhodu, že chod spoločnosti poznám aj z pohľadu závodov, z ktorých každý má svoje technológie, špecifiká, postupy, ale i problémy, vyžadujúce si operatívne riešenia a dôkladne vypracované plány rozvoja. Vychádzajúc z týchto regionálnych rozdielov sa následne, úplne logicky, líšia aj ich požiadavky smerované na generálne riaditeľstvo. Zatiaľ čo ako riaditeľ Závodu Rožňava som pôsobil v jednom regióne,  generálny riaditeľ má záber celého územia v pôsobnosti VVS, a.s., čo je Košický, Prešovský a časť Banskobystrického kraja. Čakajú ma teda nielen rozšírené kompetencie, ale aj oveľa väčšia zodpovednosť.

Vnímate teda ako výhodu, že prichádzate z interného prostredia? Myslíte si, že je vôbec reálne, aby niekto z externého prostredia naskočil na takýto veľký rozbehnutý vlak?
Nemyslím, že je to reálne. Vstrebať rozsiahlu problematiku vodárenstva je náročný a dlhodobý proces. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je jedným z najväčších zamestnávateľov v kraji s viac ako 2000 zamestnancami vo viac ako 100 funkčných zaradeniach. Takže bez toho, aby človek vo vedení poznal špecifiká ich práce je prakticky nereálne začať riadiť takúto spoločnosť „od nuly“, hoc aj so všeobecnými manažerskými predpokladmi. Dovolím si povedať, že pre takého človeka by to bola cesta na niekoľko rokov, aby sa dostatočne etabloval v tomto špecifickom prostredí, aby pochopil a spoznal všetky činnosti, ktoré musia byť zastúpené a tiež ich vzájomné prepojenia. Až z toho potom vyplýva aj znalosť procesov, ktoré nepretržitú činnosť zabezpečujú,  s povinnosťou dodržiavať zákony a platnú legislatívu, ale aj povinnosťami voči zákazníkom, dodávateľom.

Kontinuálna nadväznosť, alebo nová cesta?

Nastupujete na post generálneho riaditeľa VVS, a.s. po Ing. Stanislavovi Hrehovi, PhD.. Chcete nadviazať tam, kde on skončil, alebo máte v pláne zásadnejšie zmeny?
Bývalý generálny riaditeľ, Ing. Stanislav Hreha, PhD. zastával svoj post vo VVS, a.s. od jej vzniku, teda od chvíle kedy vznikla transformáciou zo štátneho podniku. Vtedy mal úplne inú nielen štartovaciu líniu, ale aj ciele. O tom, že cesta bola neľahká, no napriek tomu úspešná, svedčí napríklad aj nespochybniteľný fakt, že spoločnosti sa podarilo od  vzniku strojnásobiť svoj majetok. Tie stratégie a z nich vyplývajúce postupy ich realizácie, ktoré priviedli Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. na jej súčasnú vysokú pozíciu, sa nastavovali dlhodobo. Prichádzalo sa s inováciami a preverovala sa ich efektivita. Je za tým veľký kus práce mnohých ľudí a ten systém je dobre nastavený. No stále sa otvárajú nové možnosti, ako niektoré procesy ponastavovať ešte efektívnejšie. Budem preto kontinuálne pokračovať v tom, čo sa tu podarilo vybudovať, no zároveň hľadať nové spôsoby vylepšovania, smerujúce ku spokojnosti zákazníkov, akcionárov, spolupracovníkov a v neposlednom rade samozrejme aj našich zamestnancov.

Vy ste sa vo svojej doterajšej funkcii riaditeľa Závodu Rožňava tiež výrazne podpísali pod jeho rozvoj, dokonca až do takej miery, že ste sa stali motiváciou aj pre ostatné závody VVS, a.s. V čom spočíval ten najväčší progres?
Nastúpil som do VVS, a.s. z úplne iného prostredia, takže ja som začínal v tomto odbore naozaj od začiatku. Nebolo to jednoduché a tiež to v tom období bola veľká výzva, pri ktorej zdolávaní bolo potrebné množstvo rozhodnutí, nakoľko v tom čase sa v Závode Rožňava všetko len formovalo a nastavovalo. Moje veľké poďakovanie preto patrí  zamestnancom Závodu Rožňava, či strediska v Revúcej, skrátka všetkým mojim bývalým kolegom, od ktorých som sa veľa naučil. Bolo to obdobie, v ktorom sme ešte zďaleka nemali také technické vymoženosti ako dnes, ani stabilne nastavené a rokmi overené postupy. Aby som ale bol konkrétny, v začiatkoch tam bola veľká stratovosť, neprebiehali rekonštrukcie rozvodných sietí, takže sa ukazovala ich značná zastaralosť. S tým súviseli poruchy a veľké úniky vody. Spoločnými silami sa nám ale podarilo posunúť závod smerom vpred, pričom úspech spočíval napríklad v tom, že sme začali s malými investíciami. V období rokov 2006-2007 sa budovanie vodárenskej infraštruktúry robilo dodávateľsky. Nikde sa nerobili stavby svojpomocne, s využitím vlastných zamestnancov. My sme ale začali robiť rekonštrukcie vodovodov sami a zistili sme, že je to nielen realizovateľné, ale aj výrazne lacnejšie ako dodávateľsky. No a odvtedy to tak začali robiť aj ostatné závody VVS, a.s.

Vízie rozvoja spoločnosti

Na výberovom konaní kandidáti predstavovali svoju víziu rozvoja spoločnosti. Hoci výsledky úspešnosti jej naplnenia sa ukážu až po čase, čo by ste z nej v tejto chvíli mohli prezradiť?
Považujem za veľmi dôležitú stabilizáciu a motiváciu zamestnancov spoločnosti. Mojím plánom je realizácia cyklického odborného vzdelávania na každej pozícii, ktoré ich oboznámi s novými technológiami, zariadeniami, materiálmi, ktorých vývoj je nezadržateľný. Navyše po tom, ako sme dva roky boli značne oklieštení kvôli pandémii, pomohlo by to aj k získaniu nových vedomostí, informácií a zručností. Potrebujeme odborníkov udržať v spoločnosti a motivovať ich ku zvyšovaniu efektivity práce i starostlivosti o majetok VVS, a.s.. Budeme preto hľadať rozvojové a motivačné programy pre zamestnancov, zvažujeme možnosti výhodných pôžičiek s nízkym úrokom, rovnako tak zamestnanecké akcie, či možnosti nájomného bývania, v rámci ktorého by sme radi spolupracovali so samosprávami.
Jedným z bodov vízie, ktorú som predstavil a o ktorej realizáciu sa aj budem usilovať, je vylepšenie služieb zákazníkom pri vývoze žúmp. Napriek tomu, že VVS, a.s. má spustený úspešný projekt „Čisté obce“, jedným z krokov, ktoré by proces zjednodušili a urýchlili je dobudovanie nádrží na zvoz žumpových vôd, ktoré by boli umiestnené v už existujúcich čistiarňach odpadových vôd. Teraz sa zvezené žumpové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie, no každá ČOV má limit, určujúci koľko odpadových vôd vie spracovať. My tie limity jednoducho nemôžeme prekračovať, pretože by to mohlo narušiť nastavené technológie. Tie nádrže s analyzátorom, ktoré spomínam, sú potrebné práve z dôvodu, že nie sú obmedzujúce predpísanou kapacitou a technológiou ČOV. Tento systém už máme odskúšaný na niekoľkých miestach, no našou snahou bude umiestniť ich aj na ostatné ČOV-ky, prioritne na tie veľké  v okresných mestách a tie, do ktorých sa vyvážajú najväčšie objemy. Projekčne je to pripravené, teraz na to bude potrebné zohnať zdroje. Je veľmi dôležité vylepšovať služby, ale nemenej dôležitá je ochrana životného prostredia. A práve to musíme mať na zreteli  pri akejkoľvek inovácii. Ak teda chceme zabrániť nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd, musíme pre občanov zabezpečiť služby bez dlhého čakania.
Vo VVS, a.s. fungujú diaľkové odpočty vodomerov, ktoré prebiehajú raz ročne. Chceme ale prichádzať s  férovými riešeniami, preto mojou technologickou víziou je, aby odberateľ dostával v reálnom čase informácie a upozornenia, ak sa na jeho odbernom mieste objaví zvýšený odber, alebo tam nastala porucha. Aj z praxe totiž poznáme prípady, že pri ročnom odčítaní odberného miesta sa napríklad u osamelej staršej pani objavilo oproti bežnej spotrebe o 4000 kubíkov vody viac. My zo zákona musíme fakturovať tú cenu, ktorá je vyrátaná z odčítania vodomeru, ale povedzme si úprimne, stane sa že sa objaví enormný odber, ktorý mnohí skrátka nevedia zaplatiť. Nie každý si chodí pravidelne kontrolovať šachtu, aby včas objavil nezvyčajné údaje na vodomere. Preto možnosť diaľkového prenosu aktuálnych údajov z vodomeru do mobilného telefónu považujem za pomoc,  na základe ktorej je možné promptne reagovať a operatívne vzniknutý stav riešiť. Keďže sme prozákaznícka spoločnosť, ktorá chce aj naďalej rozširovať svoju ponuku, som presvedčený, že by naši zákazníci privítali aj službu, v rámci ktorej by sme neprečisťovali len vonkajšie verejné kanalizačné prípojky, ale zabezpečovali aj vyčistenie upchatých domácich rozvodov.
V oblasti energetiky a našej ambície dosiahnuť vyššiu mieru sebestatočnosti by sme veľmi radi nadviazali spoluprácu s vysokými školami technického zamerania a aktívne ich zapojili do vytvorenia štúdie jednak využiteľnosti, udržateľnosti, ale aj hospodárnosti alternatívnych spôsobov získavania energie. Budem rád, ak po oboznámení sa so špecifikami fungovania vodárenskej spoločnosti niektorí z nich po ukončení štúdia nájdu uplatnenie práve vo VVS, a.s..

Náročná doba ovplyvňuje zabehnuté procesy

Všetci zažívame neľahkú dobu, ktorá je posledné dva roky výrazne ovplyvnená pandémiou Covid 19, no v súčasnosti aj prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Kvôli komplikovanej medzinárodnej situácii ani štát nedokáže predvídať vývoj udalostí, rovnako ako neustály nárast cien. Nestabilita ekonomického prostredia a celkových pomerov je natoľko zásadná, že sa dotýka i VVS, a.s., ktorá ale musí fungovať nepretržite.
Zdá sa, že nastúpiť na tak dôležitý riadiaci post môže byť, s prihliadnutím na spomenuté skutočnosti, ešte o niečo zložitejší. Ako tento fakt vnímate a ako ste pripravený vysporiadať sa s tak náročnými faktormi, ovplyvňujúcimi v nemalej miere aj činnosť VVS, a.s.?

Dobre nastavená kooperácia jednotlivých úsekov je jednoducho nevyhnutná a v tejto dobe pochopiteľne ešte o niečo viac ako inokedy. Musíme mať neustále na pamäti aktuálne veľké výpadky na trhu, ktoré sa týkajú aj pre nás potrebných komponentov a komodít. Navyše absentuje aj garancia ich dostupnosti a dodania. VVS, a.s. vytvorila krízový sklad poistných zásob, v ktorom má vysokoobrátkové materiály, prioritne určené na opravy porúch.
Ja som veľmi rád, že vo VVS, a.s. v riadiacich funkciách pracujú ľudia, ktorí svojej práci naozaj rozumejú, dokážu spolu kooperovať v záujme zabezpečenia každodenného fungovania, ale aj v prípadných krízových situáciách. Ak by som tu nemal takýto tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť, nešiel by som do toho.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023