Mediálne centrum - Aktuality - Ochrana, bezpečnosť a zdravie sú nemennou prioritou VVS, a.s.

Ochrana, bezpečnosť a zdravie sú nemennou prioritou VVS, a.s.

Publikované 05.02.2024

Základom všetkého života na zemeguli je voda. Nič živé nemôže existovať bez vody a jej večného a životodarného kolobehu. V rámci nepretržitej a  zodpovednej práce vodárenských spoločností je však potrebné aj odpovedať na otázky verejnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a systematickej kontroly vody. Poodhalenie týchto procesov si kladie za cieľ nielen samotnú informovanosť širokej verejnosti o činnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ale neraz aj vyvrátenie mnohých hoaxov a zavádzajúcich správ o údajnej nekvalite vody distribuovanej verejnými vodovodmi. Je preto žiadúce vyhnúť sa poplašným správam a zdôrazniť, že pitná voda distribuovaná vodárenskými spoločnosťami podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ a je pravidelne monitorovaná príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. svoju činnosť podriaďuje intenzívnej ochrane životného prostredia. Dôsledne chráni existujúce vodné zdroje, i tie, ktoré by mohli byť v budúcnosti využívané - v súlade s cieľom ochrany života vo vodných tokoch. Ambíciou spoločnosti je neustále zlepšovať kvalitu života obyvateľstva v regióne svojej pôsobnosti v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi, ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. VVS, a.s. čistí odpadové vody v 97 čistiarňach odpadových vôd a zabezpečuje požadovanú kvalitu vôd smerujúcich do recipientu, likviduje stabilizovaný kal a snaží sa zabezpečovať jeho využitie v iných odvetviach hospodárstva.

Pitná voda pre takmer milión a odkanalizovanie pre viac ako 700 tisíc obyvateľov

Nad kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou pitnej vody a rovnako aj nad vodou, ktorá sa po dôkladnom viacstupňovom čistení v čistiarňach odpadových vôd vracia späť do prírody, bdejú vodohospodárske laboratóriá. Procesy v nich sú vysoko odborné a dôležité.

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. má v súčasnosti dvanásť laboratórií, z toho päť je akreditovaných a sedem prevádzkových. Súčasťou laboratórií sú aj vzorkári, ktorí sa starajú o akreditované odbery vzoriek a ich dopravu do laboratórií, spolu tu pracuje na dvoch oddeleniach 79 pracovníkov. Okrem laboratórií sú súčasťou útvaru aj štyria pracovníci, ktorí sa zaoberajú technológiami úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd a kvalitou pitnej a odpadovej vody a patrí k nim aj manažér kvality, ktorý je dôležitým článkom pre udržiavanie a efektívne zlepšovanie systému manažérstva kvality v laboratóriách,“ hovorí vedúca Útvaru chemicko-technologických činností Ing. Nataša Riganová a dodáva: „Oddelenie laboratórií pitných vôd má štyridsaťdeväť pracovníkov a na oddelení laboratórií odpadových vôd pracuje tridsať ľudí.“

Za uplynulých 20 rokov pracovníci laboratórií odobrali, analyzovali a vyhodnotili viac ako 660 tisíc vzoriek pitnej a odpadovej vody, bez ohľadu na to, či to boli pravidelné, systematické odbery, alebo išlo o odbery ad hoc, napríklad po poruchách na sieti a podobne.

Najväčšia vodárenská spoločnosť v Slovenskej republike od svojho vzniku v roku 2003 zaviedla a naďalej nepretržite zavádza do svojich prevádzok moderné, efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie technológie úprav vody (napr.: Systém skorého varovania prostredníctvom biologického monitoringu“), dezinfekcie vody (moderné dávkovacie zariadenia dezinfektantu, na dávkovanie plynného chlóru vákuové systémy s diaľkovým ovládaním, UV lampy, ozonizáciu). To všetko v záujme riešenia potrieb zásobovania kvalitnou pitnou vodou obyvateľstva Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Výroba vody –  v oblasti výroby a dopravy pitnej vody zabezpečuje VVS, a.s. prostredníctvom svojich deviatich závodov prevádzku a ochranu zariadení vodovodov a v súlade s platnými predpismi, distribúciu vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti.

Odkanalizovanie vody – VVS, a.s. zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd, likvidáciu vzniknutého kalu, prevádzku, údržbu a vykonávanie opráv, renovácií a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v správe VVS, a.s.

 

VVS, a.s. prevádzkuje:

27 ÚPRAVNÍ VODY

471 VODOJEMOV

97 ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

 

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023