Mediálne centrum - Aktuality - Ochráňme naše prírodné bohatstvo

Ochráňme naše prírodné bohatstvo

Publikované 05.07.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Denne zásobuje pitnou vodou vyše milióna obyvateľov východného Slovenska a zabezpečuje čistenie odpadových vôd pre cca 700 000 obyvateľov. Uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia. V záujme vyriešenia roky trvajúceho problému s neoprávneným odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov, vyhlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v období od  01.07.2021 do 31.08.2021 GENERÁLNY PARDON.
 

Počas tohto obdobia sa môžu občania, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu  a nemajú s VVS, a.s. uzatvorenú zmluvu zaevidovať bez účtovania pokút a poplatkov v rámci zákona. V danej oblasti je vybudovaná verejná kanalizácia na odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľností s čistením v čistiarni odpadových vôd. Napriek tomu sa pri kontrole zmluvných vzťahov zistilo, že niektoré nehnuteľnosti v oblasti Bžany-Valkov nemajú uzatvorený zmluvný vzťah s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. na odvádzanie odpadových vôd. Práve z tohto dôvodu im je v súčasnosti doručovaná výzva.
 

„Minulý rok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pristúpila k dôkladnej analýze územia rekreačnej oblasti Domaša - Valkov, kde sme následne promptne realizovali práce na obnove hlavných stokových privádzačov a súčasne kontrolu napojenia. Na základe výsledkov hodnotiacej správy, sme pristúpili k zavedeniu generálneho pardonu, ktorého cieľom je legalizácia čo najväčšieho počtu nelegálnych prípojok na miestnu  kanalizáciu a zároveň dáva do pozornosti možnosť nových napojení. Táto aktivita z našej strany má zásadnú úlohu v osvete odpadovej stratégie, ekologizácii a prístupe všetkých zainteresovaných ľudí v regióne, zvlášť v oblasti Domaše,“ hovorí Mgr. Vladimír Novák, riaditeľ závodu Svidník, VVS, a.s.

Podľa § 25 Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie považuje vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, alebo v rozpore s takouto zmluvou.

Podľa § 23 vyššie citovaného zákona vlastník stavby alebo pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť tak technické podmienky najmä miesta a pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej sa stavba alebo pozemok nachádza,  je zriadená a vlastník stavby alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Domaša je bezpochyby jednou z obľúbených lokalít, o čom svedčí stále rastúci záujem zo strany verejnosti. Prejavuje sa to nielen v návštevnosti jednotlivých častí, ale i zvýšeným záujmom o stavebné pozemky. V otázke zlepšenia kvality životného prostredia na Domaši je dôležitá súčinnosť viacerých zložiek, v tomto prípade hlavne majiteľov jednotlivých chát.

V období trvania generálneho pardonu od 01.07.2021 do 31.08.2021 si VVS, a.s. nebude uplatňovať náhradu škody a poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie u zákazníkov, ktorí si upravia zmluvné vzťahy a na zákazníckych centrách VVS, a.s. zaevidujú pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Rešpektovať zákony a zároveň byť aj zodpovedný k životnému prostrediu je dôležité, nie len pre nás, ale aj pre budúce generácie, ktorým chceme zanechať čisté a zdravé životné prostredie.

Ochraňujme spoločne naše prírodné bohatstvo!

.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023