Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. získala protikorupčný certifikát. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku.

VVS, a.s. získala protikorupčný certifikát. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku.

Publikované 04.09.2020

Košice, 2. septembra 2020 – Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. platia už niekoľko mesiacov nové protikorupčné interné predpisy. Vnútorné opatrenia v rámci Vízie transparentnosti, ktorú schválili akcionári na valnom zhromaždení v júni 2019, sa realizovali niekoľko mesiacov.

Boli prípravou na protikorupčný certifikačný audit, ktorému sa VVS, a.s. rozhodla dobrovoľne podrobiť. Prijala sa Príručka protikorupčného manažérskeho systému a dve nové smernice, ktoré upravili samotnú implementáciu medzinárodnej normy do vlastných interných predpisov, posudzovanie konfliktu záujmov, sankcie za porušenie protikorupčnej politiky,  či identifikáciu a elimináciu korupčných rizík.

Tieto interné predpisy boli zároveň jedným z nevyhnutných predpokladov na získanie certifikátu podľa medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001:2016. Prísne vnútorné opatrenia sa týkajú všetkých zamestnancov, obchodných partnerov, či vedenia vodární. Korupcia je rozšíreným javom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Narúša uplatniteľnosť práva, deformuje hospodársku súťaž a spôsobuje nemalé škody pri obchodných transakciách, zvyšuje ich náklady a znižuje kvalitu produktov. Narúša vzájomnú dôveru odberateľsko-dodávateľských vzťahov a prekáža spravodlivosti a efektívnemu fungovaniu trhu.

„Aj v našej krajine je korupčné konanie trestným činom, ako vo väčšine štátov sveta. Vidíme rastúci trend volania po spravodlivom potrestaní a braní na zodpovednosť takýchto jednotlivcov, ale aj organizácií. Vieme, že samotný zákon nestačí na vyriešenie tohto problému, preto podniky a organizácie majú povinnosť aktívne prispievať k boju proti korupcii. Zavedenie systému manažérstva proti korupcii môže veľmi napomáhať k vytvoreniu kultúry integrity transparentnosti, k otvorenosti a dodržiavaniu predpisov a zákonov, ale aj etických pravidiel,“ uviedol v súvislosti s ukončením procesu certifikácie antikorupčného systému manažérstva Ing. Tibor Jačman, vedúci útvaru interného auditu VVS, a.s..

 

Implementovaný protikorupčný manažérsky systém podľa neho pomôže v každodennej práci zabrániť korupcii tým, „že ju odhaľuje, reaguje na ňu a odstraňuje ju prijatím nápravných opatrení, aby sa už nikdy neopakovali a nevyskytovali v tej odhalenej forme.“

V rámci nového manažérskeho systému je každý zamestnanec zodpovedný za svoje konanie počas práce a pri výkone svojho povolania v mene VVS, a.s.. „Je na každom jednom z nás, aby poznal potencionálne riziká pri výkone svojho povolania a vedel na to adekvátne reagovať negáciou na protistranu, aj napr. prípadným trestným podaním vo veci.“

S protikorupčnou politikou sú oboznámení všetci zamestnanci na intranetovej stránke, ale aj formou vnútorných noriem, smerníc, usmernení, osobným poradenstvom a školením v tejto problematike. Vyhlásenie o dodržiavaní protikorupčnej politiky písomne podal každý zamestnanec a každý člen predstavenstva. „Všetky vyhlásenia sú uložené na útvare ľudských zdrojov. Naši partneri vecného vzťahu, t.j. aj naši odberatelia a dodávatelia, prípadne aj subjekty, ktoré sú nami obdarované, sa s ňou môžu oboznámiť na našej webovej stránke www.vodarne.eu, dokonca je aj povinnou súčasťou každej jednej našej objednávky alebo zmluvy s partnermi vecného vzťahu,“ uzatvára T. Jačman.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023